Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
  Hvem står bag Viskvalitet.dk? 
 
  
  
Historik  1: Historik
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen  2: Arbejdsmarkedsstyrelsen
 
Undervisningsministeriet  3: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 
STIL  4: Styrelsen for IT og Læring - STIL
 
Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og Udvalgetfor de systemfælles redskaber  5: Rådet for erhvervsrettet voksen-
     og efteruddannelse, og Udvalget
     for de fælles redskaber

 
 
1: Historik Til starten af sidenTil starten af siden

I mange år har der været en øget interesse for at kunne dokumentere effekt, tilfredshed og udbytte af at tage en Arbejdsmarkeduddannelse. Blandt mange rapporter peger f.eks. det såkaldte Almenudvalgs rapport med titlen: "Alment-faglige og personlige kvalifikationer i Arbejdsmarkedsuddannelserne" fra august 1997 på hvor vigtigt det er at få viden om arbejdsmarkedsuddannelsernes effekt og værdi for brugerne, dvs. deltagerne og virksomhederne.
 
På baggrund af almenudvalgets arbejde var der på Arbejdsmarkeds-
uddannelsernes kvalitetsseminar den 22.-23. oktober 1998 et bredt ønske om, at Arbejdsmarkedsstyrelsen, som Arbejdsmarkeds-
uddannelserne hørte under dengang, tog initiativ til udvikling af eet fælles kvalitets- og effektevalueringssystem. Dette blev igen pointeret på et møde om kvalitetssikring af Arbejdsmarkedsuddannelserne den 10. november 1998 og fik fuld tilslutning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, efteruddannelsesudvalgene og Forstanderforeningen for AMU-centrene.
 
Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AMU-Centrene, Erhvervsskolerne, efteruddan-
nelsesudvalgene, Arbejdsmarkedsstyrelsen og senere også repræsentanter fra lærerorganisationerne med det mål at udvikle redskaber til at evaluere arbejdsmarkedsuddannelserne med. Dette resulterede i et sæt måleredskaber på internettet, på adressen www.amukvalitet.dk (fra 2005 på www.viskvalitet.dk ). Redskaberne fik til formål at medvirke til at:
  • forbedre uddannelsesinstitutionernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling

  • bidrage til at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.

  • tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet

Det fælles målesystem for alle Arbejdsmarkedsuddannelserne, Amukvalitet.dk ( nu Viskvalitet.dk ), skulle kunne måle deltageres og virksomheders tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne ved uddannelsesafslutning.
 
Systemets formål har været og er, at være et enkelt og lettilgængeligt målesystem for dem, der arbejder med arbejdsmarkedsuddan-
nelserne, uddannelsesinstitutionerne, efteruddannelsesudvalgene og ministeriet. Det skal også kunne viderebringe overskuelige resultater fra brugerundersøgelserne til samme grupper, og på den måde være med til at sikre og udvikle arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet. Regler for brug af systemet blev lagt ind i de regler, der før 2004 regulerede Arbejdsmarkedsuddannelserne, se her specielt kapitel 11 i Arbejdsmarkedsuddannelsernes indholdsbekendtgørelse fra 20/12 2000.
 
I den gældende lovgivning er kvalitetssikring med fælles redskaber stadig er en central. I Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser taler i kaptel 8 om registre og kvalitetssikring og i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold beskrives kapitel 7 hvem der gør hvad omkring kvaliteten af arbejdsmarkeds-
uddannelserne.
 
I bekendtgørelsen gøres det bl.a. klart, at evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne er obligatorisk. Alle arbejdsmarkedsuddannelser skal evalueres via. de fælles redskaber (Viskvalitet.dk).
 
Systemet blev under navnet "Amukvalitet" så småt sat i gang i efteråret 1999 og officielt taget i brug 1. januar 2000.
 
I 2015 gav over 311.000 deltagere deres mening til kende gennem systemet.
 
Viskvalitet.dk har i sin levetid undergået forandringer, som har haft betydning for, hvordan evalueringsresultater kan hentes ud. Forandringerne kan man læse mere om her.
 
 
   
   
2: Arbejdsmarkedsstyrelsen Til starten af sidenTil starten af siden

Som gennemgået i forrige afsnit, blev Viskvalitet-systemet oprindelig udviklet i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen (under navnet "Amukvalitet") i efteråret 1999, da ansvaret for Arbejdsmarkedsuddannelserne stadig lå der. Efter regeringsskiftet i september 2001 blev Arbejdsmarkedsuddannelserne flyttet til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og dermed flyttede også ansvaret og driften af Viskvalitet.dk.
 
 
   
   
3: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Til starten af sidenTil starten af siden

Undervisningsministeriet, nuMinisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling overtog d. 27/11 2001, en uge efter regeringsskiftet, ansvaret for Arbejdsmarkedsuddannelserne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og dermed også for Viskvalitet.dk (tidligere Amukvalitet.dk).
 
Ministeriet flyttede pr. 1. september 2002 ansvaret for den tekniske udvikling og drift af systemet til UNI•C, nu STIL - Styrelsen for IT og Læring.
 
I dag har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ansvaret for regler, rammer og den indholdsmæssige udvikling af systemet, ligesom ministeriet har ansvaret for at tilsyn med, at de resultater, der kan trækkes ud af systemet, anvendes efter deres formål af uddannelsesinstitutioner og efteruddannelsesudvalg. Det er også ministeriet, der har det primære ansvar for kontakten til VEU-rådet (Rådet for voksen- og efteruddannelse), efteruddannelsesudvalg og uddannelses-
institutioner omkring regler og udvikling af systemet. VEU-rådet er ministerens rådgivende organ om indholdet i uddannelserne, herunder f.eks. fælles kvalitetssystemer.
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lægger rammerne for systemets udvikling, finansierer og har ansvaret for igangsætning af større udviklingsprojekter. Den konkrete udvikling af systemet sker i et løbende samarbejde mellem ministeriet og STIL.
 
Det er i Ministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet Kontor for Voksenuddannelse og Overgange trådene samles omkring systemet, og den ansvarlige medarbejder er Jørgen Brogaard Nielsen, der kan kontaktes på følgende adresse:
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Voksenuddannelse og overgange
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf: 3392-5350
e-mail: Joergen.Brogaard.Nielsen@stukuvm.dk
 
 
   
   
4: Styrelsen for IT og Læring - STIL Til starten af sidenTil starten af siden

UNI•C (Nu STIL) fik d. 1. september 2002 af det daværende Undervisningsministerie, nu Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling overdraget ansvaret for den tekniske udvikling og drift af Viskvalitet.dk (tidligere benævnt Amukvalitet.dk). Formålet med overdragelsen var at drage nytte af UNI•Cs viden og kompetencer på IT-området. Ansvaret for de mere politiske aspekter af systemet, som f.eks. love og regler, møder med f.eks. Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner, ligger stadig i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Den fremtidige udvikling af systemet sker i et tæt samarbejde mellem ministeriet og STIL.
 
Den ansvarlige medarbejder hos STIL er Jørgen Lihn, som kan kontaktes på følgende adresse:
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for IT og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf: 3587-8375
e-mail: jorgen.lihn@stil.dk

 
SUPPORT:
Institutioner og efteruddannelsesudvalg kan henvende sig, hvis der er problemer eller spørgsmål til brugen af Viskvalitet.dk.
 
Der kan i forbindelse med support ringes til følgende telefonnummer eller sendes til følgende mail:
 
Support telefon: 3587-8800
Support e-mail: viskvalitet-support@stil.dk

 
Styrelsen for IT og Læring er en styrelse under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet.
 
STIL's primære fokusområder er øget anvendelse af it i undervisningen og understøttelse af effektiv institutionsdrift ved brug af it.
 
Læs mere på www.stil.dk
 
 
   
   
5: Rådet for voksen- og
   efteruddannelse, og Udvalget for
   de fælles redskaber
Til starten af sidenTil starten af siden

Rådet for voksen- og efteruddannelse (VEU-rådet) er det rådgivende organ på bl.a. AMU-området for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Da de fælles redskaber til kvalitetssikring skal bruges til at forbedre arbejdsmarkedsuddannelserne, har VEU-rådet en vigtig rolle at spille i forhold til at kvalificere udvikling og brug af redskaber som Viskvalitet.dk.
 
VEU-rådet bliver derfor løbende inddraget og orienteret om Viskvalitet.dk i egenskab af overordnet talerør for de interesser, arbejdsgiver-
organisationer og faglige organisationer har omkring arbejdsmarkedsuddannelserne.