Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
  Viskvalitet - Effektmåling? 
 
  
  
Viskvalitet - Effektmåling?  1: Viskvalitet - Effektmåling?
 
Hvad er Effektmåling i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelserne?  2: Hvad er Effektmåling i
     forbindelse med
     Arbejdsmarkedsuddannelserne?

 
Hvordan sker effektmålingerne?  3: Hvordan sker effektmålingerne?
 
Hvem kan hvad med resultaterne?  4: Hvem kan hvad med
     resultaterne?

 
Effektmaaling - et udviklingsprojekt for bedre kvalitet  5: Effektmåling - et udviklings-
     projekt for bedre kvalitet

 
 
1: Viskvalitet - Effektmåling? Til starten af sidenTil starten af siden

Ét af Arbejdsmarkedsuddannelsessystemets vigtigste svar på de krav vi bliver stillet overfor, er at arbejde med kvaliteten af uddannelsesindsatsen, både i form af kvalitetsudvikling og som kvalitetsdokumentation. Her kommer effektmåling ind som en af flere indikationer på, hvordan det går med kvaliteten, og som et redskab til kvalitetsudvikling.Videntilvækstmåling eller effektmåling, anvendes til at måle, hvor meget kursisternes viden øges igennem et kursusforløb. Dette for at kunne blive klogere på effekten af kurset og undervisningen.
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om effektmålingerne, kan du henvende dig til:
 
Jørgen Brogaard Nielsen
 
Undervisningsministeriet
Kontor for VEU og Tværgående opgaver,
e-mail Joergen.Brogaard.Nielsen@stukuvm.dk eller
telefon 3392-5350.
 
 
   
   
2: Hvad er effektmåling i forbindelse
   med Arbejdsmarkedsuddannelserne?
Til starten af sidenTil starten af siden

Arbejdsmarkedsuddannelserne har til formål at deltagerne tilegner sig kompetencer i form af færdigheder og viden. Effekt er bredt set dét, der kommer ud af uddannelsesindsatsen, i hvilken grad målene er nået med kompetenceudviklingen.
 
Effektmåling kan vise om deltagerne har erhvervet de tilsigtede kompetencer, især med fokus på den landsdækkende kompetence, de gerne skulle få, og om kompetencerne omsættes fornuftigt hjemme på virksomheden, i form af at kunne varetage (nye arbejdsfunktioner), dvs. at kompetencerne har været relevante.
 
Eller med andre ord: Har deltagerne lært det der var meningen, og bruger de det de har lært?
 
En ideel effektmåling måler derfor på kompetencerne, både viden og færdigheder, og målingen vil så både gå ud på at se efter om man efter deltagerens kursusforløb, bagefter i en arbejdssituation kan genfinde de handlinger og arbejdsfunktioner, deltageren har lært, og den viden om dem, han eller hun har fået.
 
Det er metodisk svært og ressourcekrævende at gennemføre mange virksomhedsbesøg, hvor tidligere deltagere skal kigges over skulderen på deres arbejde, for at se om og hvordan de bruger det, de har lært. I stedet har vi - i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelserne - i første omgang valgt at nøjes med at se på den tilvækst i viden, deltagerne får ved at gå på arbejdsmarkedsuddannelser. Fordi viden kun er en del af det, deltageren lærer, er tilvækst i viden kun en pejling, en indikator, på effekten af arbejdsmarkedsuddannelserne, men en vigtig indikator fordi den er tæt koblet til deltagerens erhvervede færdigheder og er en del af den samlede kompetence, deltageren har tilegnet sig.
 
 
   
   
3: Hvordan sker effektmålingerne? Til starten af sidenTil starten af siden

Arbejdsmarkedsuddannelsernes effektmåling sker med spørgsmål og øvelser via internettet, der skal afdække den tilvækst i deltagernes viden og indsigt i vigtige dele af arbejdsmarkedsuddannelsernes mål, der er sket i kursusperioden. For at måle tilvæksten i viden måles der med de samme øvelser og spørgsmål før og efter arbejdsmarkedsuddannelsen, og svarene sammenlignes for at regne tilvæksten i viden ud. Eventuelt suppleres med en hukommelsesmåling 2-3 måneder efter arbejdsmarkedsuddannelsens afslutning, hvor man ser på hvor meget der er tilbage af dét, deltageren har lært.
 
Udformes øvelser og spørgsmål rigtigt, vil besvarelserne vise noget om indlæringen og hvis man yderligere kombinerer med at vise simuleringer og øvelser via internettet, kan man til en vis grad måle hvordan deltagerne vil handle i nogle af de nye arbejdssituationer, det er meningen at arbejdsmarkedsuddannelserne skal gøre dem parat til at håndtere.
 
Det er frivilligt at foretage videntilvækstmåling som uddannelsesinstitution. Uddannelsesinstitutionen vælger derfor selv, om man vil anvende det ekstra bidrag til arbejdet med bedre undervisning og kvalitet, som videntilvækstmåling er.
 
I udgangspunktet er det efteruddannelsesudvalgene, der udarbejder spørgsmål til effektmålingerne og autoriserer dem, men det er meningen at uddannelsesinstitutionerne også skal have mulighed for at anvende redskabet til lokale målinger.
 
 
   
   
4: Hvem kan hvad med resultaterne? Til starten af sidenTil starten af siden

Resultaterne for den enkelte deltager gemmes i systemet. Den enkelte deltager vil som udgangspunkt være anonym og ikke kunne genfindes som en bestemt identificerbar person i analyser og visning af resultater. I samarbejde med efteruddannelsesudvalget HAKL arbejder Styrelsen for undervisning og kvalitet også med en model for at anvende Viseffekt.dk i testning af deltagerne, hvor anonymiteten ophæves.
 
Systemet vil herefter både kunne bruges som en generel indikator på effekt af uddannelserne i anonymiseret form, og som testredskab, alt afhængig af behovet, og hvem der anvender resultaterne.
 
Læreren og uddannelsesinstitutionens ledelse kan se holdets besvarelser og få de centrale statistiske beregninger. De kan ligeledes se udviklingen for arbejdsmarkedsuddannelsen som sådan, set over tid.
 
Både lærer og uddannelsesinstitutionerne får hermed mulighed for at vurdere vægtningen af bestemte emner i undervisningen, og der kan rettes op hvis noget går skævt. Læreren får bedre mulighed for at øge sin pædagogiske gennemslagskraft, ved at kunne se hvad der virker bedst i undervisningen. Målingen før arbejdsmarkedsuddannelsen viser desuden noget om hvor god visitationen har været.
 
Efteruddannelsesudvalgene får mulighed for at se resultater for et samlet antal kurser på en uddannelsesinstitution i anonymiseret form, eller for hele landet.
 
Udvalgene kan dermed vurdere på arbejdsmarkedsuddannelsernes sværhedsgrad, og man kan få et generelt billede af indgangsniveauet fra førmålingerne. Endelig får efteruddannelsesudvalgene en pejling på hvordan det går med at tilegne sig viden om centrale emner på den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse.
 
I det omfang, efteruddannelsesudvalgene udvikler spørgsmål i systemet, vil det være muligt for Undervisningsministeriet at se de samme resultater som udvalgene. Ministeriet får dermed en bedre viden og dokumentation for den videnstilvækst, der sker som følge af arbejdsmarkedsuddannelserne.
 
Endelig vil det være muligt at bruge målingerne til en dialog om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne mellem uddannelsesinstitutionerne indbyrdes, mellem uddannelsesinstitutioner og efteruddannelsesudvalg, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og endelig bl.a. i udviklings- og tilsynssammenhæng i dialogen mellem ministeriet, efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutionerne.
 
 
   
   
5: Effektmåling - et udviklingsprojekt
   for bedre kvalitet
Til starten af sidenTil starten af siden

Det internetbaserede effektmålingsredskab er et stort udviklingsprojekt for alle, der har været involveret i arbejdet med det. Undervisningsministeriet, de 2 efteruddannelsesudvalgs sekretariater: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser, samt systemudviklerne i det daværende UNI•C og Rambøll Management sammen løftede den store opgave, det var at udvikle effektmålingsredskabet.
 
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, HAKL, har søsat et stort projekt om digital læring, hvor deres uddannelser omlægges til også at kunne gennemføres digitalt og som fjernundervisning, hvor lærer og deltager ikke er i det samme rum, men typisk er i kontakt over internettet. Viseffekt.dk anvendes i den sammenhæng til videntilvækstmåling af deltagerne, og bidrager til at finde ud af, om de har nået uddannelsesmålene.
 
Undervisningsministeriet ser frem til at effektmålingerne bidrager til at supplere det store arbejde, der allerede gøres på uddannelsesinstitutionerne og i efteruddannelsesudvalgene med at sikre og forbedre kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne, og vi tror effektmålingerne kan give et ekstra kvalitativt og spændende løft til dette arbejde.