Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
Hvem står bag Viskvalitet.dk? 
 
  
  
Historik  1: Historik
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen  2: Arbejdsmarkedsstyrelsen
 
Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  3: Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 
STIL  4: Styrelsen for IT og Læring - STIL
 
Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse  5: Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 
 
1: Historik Til starten af sidenTil starten af siden

I mange år har der været en øget interesse for at kunne dokumentere tilfredshed og udbytte af at tage en Arbejdsmarkeduddannelse. Blandt mange rapporter peger f.eks. det såkaldte Almenudvalgs rapport med titlen: "Alment-faglige og personlige kvalifikationer i Arbejdsmarkedsuddannelserne" fra august 1997 på hvor vigtigt det er at få viden om arbejdsmarkedsuddannelsernes værdi for brugerne, dvs. deltagerne og virksomhederne.
 
På baggrund af almenudvalgets arbejde var der på Arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitetsseminar den 22.-23. oktober 1998 et bredt ønske om, at Arbejdsmarkedsstyrelsen, som Arbejdsmarkedsuddannelserne hørte under dengang, tog initiativ til udvikling af eet fælles kvalitets evalueringssystem. Dette blev igen pointeret på et møde om kvalitetssikring af Arbejdsmarkedsuddannelserne den 10. november 1998 og fik fuld tilslutning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, efteruddannelsesudvalgene og Forstanderforeningen for AMU-centrene.
 
Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AMU-Centrene, Erhvervsskolerne, efteruddannelsesudvalgene, Arbejdsmarkedsstyrelsen og senere også repræsentanter fra lærerorganisationerne med det mål at udvikle redskaber til at evaluere arbejdsmarkedsuddannelserne med. Dette resulterede i et sæt måleredskaber på internettet, på adressen www.amukvalitet.dk (fra 2005 på www.viskvalitet.dk ). Redskaberne fik til formål at medvirke til at:
  • forbedre uddannelsesinstitutionernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling

  • bidrage til at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.

  • tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet

Det fælles målesystem for alle Arbejdsmarkedsuddannelserne, Amukvalitet.dk ( nu Viskvalitet.dk ), skulle kunne måle deltageres og virksomheders tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne ved uddannelsesafslutning.
 
Systemets formål har været og er, at være et enkelt og lettilgængeligt målesystem for dem, der arbejder med arbejdsmarkedsuddannelserne, uddannelsesinstitutionerne, efteruddannelsesudvalgene og ministeriet/ styrelsen. Det skal også kunne viderebringe overskuelige resultater fra brugerundersøgelserne til samme grupper, og på den måde være med til at sikre og udvikle arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet. Regler for brug af systemet blev lagt ind i de regler, der før 2004 regulerede Arbejdsmarkedsuddannelserne, se her specielt kapitel 11 i Arbejdsmarkedsuddannelsernes indholdsbekendtgørelse fra 20/12 2000.
 
I den gældende lovgivning er kvalitetssikring med fælles redskaber stadig en vigtig del. I Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser taler i kaptel 8 om registre og kvalitetssikring og i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold beskrives kapitel 7 hvem der gør hvad omkring kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne.
 
I bekendtgørelsen gøres det bl.a. klart, at evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne er obligatorisk. Alle arbejdsmarkedsuddannelser skal evalueres via. de fælles kvalitetssikringsredskaber (Viskvalitet.dk), og måleresultaterne har indflydelse på godkendelse af uddannelsesinstitutioner til at udbyde de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser.
 
Systemet blev under navnet "Amukvalitet" så småt sat i gang i efteråret 1999 og officielt taget i brug 1. januar 2000.
 
I 2019 gav over 334.000 deltagere deres mening til kende gennem systemet.
 
Viskvalitet.dk har i sin levetid undergået forandringer, som har haft betydning for, hvordan evalueringsresultater kan hentes ud. Forandringerne kan man læse mere om her.
 
 
   
   
2: Arbejdsmarkedsstyrelsen Til starten af sidenTil starten af siden

Som gennemgået i forrige afsnit, blev Viskvalitet-systemet oprindelig udviklet i regi af Arbejdsmarkedsstyrelsen (under navnet "Amukvalitet") i efteråret 1999, da ansvaret for Arbejdsmarkedsuddannelserne stadig lå der. Efter regeringsskiftet i september 2001 blev Arbejdsmarkedsuddannelserne flyttet tildet daværende Undervisningsministeriet, og dermed flyttede også ansvaret og driften af evalueringssystemet.
 
 
   
   
3: Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til starten af sidenTil starten af siden

Undervisningsministeriet, nu Børne- og Undervisningsministeriet overtog d. 27/11 2001, en uge efter regeringsskiftet, ansvaret for Arbejdsmarkedsuddannelserne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og dermed også for Viskvalitet.dk (tidligere Amukvalitet.dk).
 
Ministeriet flyttede herefter pr. 1. september 2002 ansvaret for den tekniske udvikling og drift af systemet til UNI•C, nu STIL - Styrelsen for IT og Læring.
 
I dag har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, ansvaret for regler, rammer og den indholdsmæssige udvikling af systemet, ligesom styrelsen har ansvaret for at se til, at de resultater, der kan trækkes ud af systemet, anvendes efter deres formål af uddannelsesinstitutioner og efteruddannelsesudvalg. Det er også styrelsen, der har det primære ansvar for kontakten til VEU-rådet (Rådet for voksen- og efteruddannelse), efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner omkring regler og udvikling af systemet. VEU-rådet er ministerens rådgivende organ om indholdet i uddannelserne, herunder f.eks. fælles kvalitetssystemer.
 
STUK lægger rammerne for systemets udvikling, finansierer og har ansvaret for igangsætning af større udviklingsprojekter. Den konkrete udvikling af systemet sker i et løbende samarbejde mellem ministeriet og STIL.
 
Det er i Ministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Voksenuddannelse og Overgange at trådene samles omkring systemet, og den ansvarlige medarbejder er Jørgen Brogaard Nielsen, der kan kontaktes på følgende adresse:
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Voksen - og efteruddannelse
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf: 3392-5350
e-mail: Joergen.Brogaard.Nielsen@stukuvm.dk
 
 
   
   
4: Styrelsen for IT og Læring - STIL Til starten af sidenTil starten af siden

UNI•C (Nu STIL) fik d. 1. september 2002 af Undervisningsministeriet overdraget ansvaret for den tekniske udvikling og drift af Viskvalitet.dk (tidligere benævnt Amukvalitet.dk). Formålet med overdragelsen var at drage nytte af UNI•Cs viden og kompetencer på IT-området. Ansvaret for de mere politiske aspekter af systemet, som f.eks. love og regler, møder med f.eks. Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner, ligger stadig i Undervisningsministeriet.
 
Den fremtidige udvikling af systemet sker i et tæt samarbejde mellem STUK og STIL.
 
Den ansvarlige medarbejder hos STIL er Jørgen Lihn, som kan kontaktes på følgende adresse:
 
Undervisningsministeriet
Styrelsen for IT og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf: 3587-8375
e-mail: jorgen.lihn@stil.dk

 
SUPPORT:
Institutioner og efteruddannelsesudvalg kan henvende sig, hvis der er problemer eller spørgsmål til brugen af Viskvalitet.dk.
 
Der kan i forbindelse med support ringes til følgende telefonnummer eller sendes til følgende mail:
 
Support telefon: 3587-8800
Support e-mail: viskvalitet-support@stil.dk

 
Styrelsen for IT og Læring er er en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet. STIL fremmer den digitale udvikling på Undervisningsområdet og udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger på ministeriets område.
 
Læs mere på www.stil.dk
 
Du finder Viskvalitet.dk tilgænglighedserklæringen her www.viskvalitet.dk/was
 
 
   
   
5: Rådet for voksen- og efteruddannelse Til starten af sidenTil starten af siden

Rådet for voksen- og efteruddannelse (VEU-rådet) er det øverste rådgivende organ for Børne og Undervisningsministeren, og dermed ministeriet som sådan, omkring arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold. Da de fælles redskaber til kvalitetssikring skal bruges til at forbedre arbejdsmarkedsuddannelserne, har VEU-rådet en vigtig rolle at spille i forhold til at kvalificere valget af redskaber og brugen af dem.
 
VEU-rådet bliver derfor løbende inddraget og orienteret om systemets udvikling, hvor man har en vigtig rolle at spille som overordnet talerør for de interesser, arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer har omkring arbejdsmarkedsuddannelserne og de fælles kvalitetssikringsredskaber.
 
VEU-rådet bliver løbende orienteret om status for de fælles redskaber til diskussion. Efter reglerne er det uddannelsesinstitutionerne, efteruddannelsesudvalgene og ministeriet/ styrelsen, der har det daglige og direkte ansvar for at bruge måleresultaterne i en løbende dialog for at opnå bedre arbejdsmarkedsuddannelser.