Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
  Hvad vises under "Resultatoversigter"? 
 
  
  
Hvad vises under "Resultatoversigter"?  1: Hvad vises under "Resultatoversigter"?
 
Hvorfor er resultater af målingerne blevet tilgængelige for alle?  2: Hvorfor er resultater af målingerne
     blevet tilgængelige for alle?

 
Regler og begrænsninger for fremvisning af resultater - hvorfor det?  3: Regler og begrænsninger for offentlig visning
     af evalueringsresultater - hvorfor det?

 
Resultater af målinger af deltagernes tilfredshed – hvad kan hentes frem?  4: Resultater af målinger af deltagernes
     tilfredshed – hvad kan hentes frem?

 
Resultater af målinger af virksomhedernes tilfredshed – hvad kan hentes frem?  5: Resultater af målinger af virksomhedernes
     tilfredshed – hvad kan hentes frem?

 
De fælles spørgsmål  6: De fælles spørgsmål
 
 
1: Hvad vises under "Resultatoversigter"? Til starten af sidenTil starten af siden

"Resultatoversigter", som kan tilgås ved at klikke øverst på siden, indeholder resultater fra tilfredshedsmålingerne under www.viskvalitet.dk. Her er det muligt for alle interesserede at se evalueringer af brugernes - dvs. deltagernes, og til og med 2014 virksomhedernes/arbejdspladsernes - tilfredshed med en lang række forhold ved arbejdsmarkedsuddannelserne.
 
Resultatoversigterne er underlagt nogle enkle regler og begrænsninger for, hvad der kan vises. Reglerne kan man læse mere om her.
 
De resultater, man kan se under "Resultatoversigter", giver et fingerpeg om, hvordan det står til med arbejdsmarkedsuddannelserne. Man kan vælge at få resultater fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, efteruddannelsesudvalg (uddannelsesområder) og uddannelsesinstitutioner. Her kan du læse mere om, hvad der konkret kan hentes af oplysninger fra deltagerne og virksomhederne/arbejdspladserne.
 
Der måles kun på brugernes tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne, og ikke f.eks. om målene med arbejdsmarkedsuddannelserne faktisk er blevet nået, og om arbejdsmarekdsuddannelserne konkret er blevet brugt og omsat i en arbejdssituation bagefter. Derfor er tilfredshedsmålinger ikke hele billedet eller hele sandheden om kvaliteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne. Men de er en vigtig brik og en god indikator og retningsgiver for hvordan det går, og hvor noget er godt eller kører skævt.
 
Viskvalitet.dk kan skabe opmærksomhed om forbedringsmuligheder og udsving i resultaterne, så de der arbejder med arbejdsmarkedsuddannelserne til daglig, på en let måde kan få god information til brug i deres arbejde med at sikre og forbedre kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne.
 
Systemet er altså udarbejdet til Børne- og Undervisningsministeriet og efteruddannelsesudvalgene, men først og fremmest til uddannelsesinstitutionerne og deres daglige arbejde. Det er derfor primært hos uddannelsesinstitutionerne, man kan henvende sig, hvis man har spørgsmål til de resultater, der vises under Resultatoversigter, eller om målinger, man som deltager eller virksomhed har været med i, eller hvis man af andre grunde har særlig interesse i nogle måleresultater.
 
 
   
   
2: Hvorfor er resultater af målingerne
    blevet tilgængelige for alle?
Til starten af sidenTil starten af siden

Børne- og Undervisningsministeriet har, i tråd med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. valgt at åbne for resultatoversigterne, fordi vi tror at måleresultaterne også vil interessere andre end dem, der arbejder med arbejdsmarkedsdsuddannelserne til daglig. Deltagere og virksomheder får nu direkte mulighed for at se resultater, bl.a. af de undersøgelser, de selv var med i. De og andre kan også se andre oversigter og få en overordnet ide om, hvordan det går på de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesområder og uddannelsesinstitutioner.
 
Åbenhed kan være med til at skabe en større viden om Arbejdsmarkedsuddannelserne at vise, hvad brugerne mener om dem. Det kan inspirere til gode diskussioner og nye skæve vinkler på målingerne og måleresultaterne, som vi kan lære af. En større gennemsigtighed og åbenhed omkring arbejdsmarkedsuddannelserne er med til at give mere viden til alle.
 
Og så bliver det lettere at snakke om de emner, der er relevante, når det gælder om at sikre og navnlig forbedre kvaliteten til gavn for over en halv mio. menneskers arbejdsmarkedsuddannelse hvert år.
 
Bemærk, at det via Resultatoversigten er muligt at klikke sig helt ned til det samlede, besvarede skema. Derved får man også mulighed for at se de summerede besvarelser for de baggrundsoplysninger deltagerne har afgivet.
 
   
   
3: Regler og begrænsninger for
    offentlig visning af evalueringsresultater
    - hvorfor det?
Til starten af sidenTil starten af siden

Deltagernes evaluering af AMU gennem Viskvalitet.dk - diskretionsgrænse
I systemet er indlagt nogle regler for visning af evalueringsresultater fra deltagere på AMU, en såkaldt diskretionsgrænse. Reglen er, at resultater, der vises offentligt kun kan se evalueringsresultater, når et bestemt minimumsantal deltagere har svaret.
 
Diskretionsgrænsen er efteråret 2019 sat ned fra de nuværende 35 til 25 på baggrund af ønsker fra skoler og VEU-rådet. Ændringen betyder at alle tidligere udtræk bagud i tid fra resultatoversigten også er ændret, således at flere indholdsmæssige data derfra også vil kunne ses.
 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har vurderet, at en diskretionsgrænse på 25 fortsat tager skyldigt hensyn til deltagernes og lærernes anonymitet, idet der med en grænse på 25 evalueringer i langt de fleste tilfælde vil blive vist resultater fra mere end eet kursushold.
 
Diskretionsgrænsen betyder også, at offentlig viste resultater ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger, fordi det er det repræsentative billede, der er interessant, når man skal se på, hvordan det går på en arbejdsmarkedsuddannelse eller en uddannelsesinstitution, ikke om en enkelt deltager, der svarer på et spørgeskema, har en god eller dårlig dag.
 
Nedsættelsen af diskretionsgrænsen forventes at øge den gennemsnitlige andel af uddannelser på en given skole, der kan vises resultater for, fra 32 % til 41 % af alle uddannelser på skolen.
Det betyder, at der bliver vist resultater fra 28 % flere uddannelser end før.
 
Den samlede andel af AMU-deltagere, der efter ændringen får vist deres evalueringer offentligt, øges også. Med en diskretionsgrænse på 25 forventes det, at de evalueringsresultater, der vises offentligt, omfatter svar fra 87 % af alle, der evaluerer deres arbejdsmarkedsuddannelse med Viskvalitet.dk
 
Virksomhedernes evaluering af AMU gennem Viskvalitet.dk
I Resultatoversigter vises også evalueringer fra virksomheder/ arbejdspladser. Evalueringerne var obligatoriske til og med 2014, og har været frivillige siden. For virksomheder er diskretionsgrænsen for offentlig visning 5 besvarelser.
 
I de offentlige visninger af evalueringsresultater, Resultatoversigter er visningerne afgrænset til resultater for de fælles spørgsmål for alle aarbejdsmarkedsuddannelser.
 
Spørgsmålene til deltagerne og virksomhederne kan du se her: Til og med 2014 var det obligatorisk for uddannelsesinstitutionerne at anvende Viskvalitet.dk til virksomhedernes/ arbejdspladsernes evaluering af uddannelsesindsatsen. En del uddannelsesinstitutioner anvender fortsat Viskvalitet.dk til dette og de fælles spørgsmål, der er udviklet til det. De kan ses her: Afgrænsningen til kun at vise resultater for de fælles spørgsmål er valgt, fordi det gør målingerne mere sammenlignelige på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser. Det ville ikke være muligt, hvis der var resultater med, der kun vedrørte spørgsmål til de enkelte uddannelser eller den enkelte uddannelsesinstitution, idet disse spørgsmål typisk er meget forskellige, og snævert knyttede til den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse og den enkelte uddannelsesinstitution.
 
 
   
   
4: Resultater af målinger af deltagernes
    tilfredshed – hvad kan hentes frem?
Til starten af sidenTil starten af siden

De resultater, der kan hentes frem fra målinger af deltagernes tilfredshed, er baseret på de fælles spørgsmål. Data, der hentes frem, er underlagt nogle regler, som kan ses her. Derfor er der i visse oversigter noteret et "U" i stedet for nogle af resultaterne. Det betyder, at der har været et "Utilstrækkeligt datagrundlag" og altså, at mindre end 25 deltagere har svaret. Dette gælder også for oversigter, hvor mange resultater lægges sammen.
 
Der er følgende indgange til at se resultater ved at klikke på "Resultatoversigter":
 
A) Den enkelte uddannelse
B) Skoler
C) Efteruddannelsesudvalg
D) Alle uddannelser (tidsserie)
E) Fælles kompetencebeskrivelsesniveau
 
Ved de 3 første og den sidste indgang vælger man først, hvilke kvartaler eller år man vil se resultater fra.
 
I alle visninger af evalueringsresultater fra deltagere, er det muligt at se resultater opdelt på de tre kvalitetsdimensioner
  • Kursusudbytte
  • Lærerens præstation
  • Undervisningens form og indhold
A) Den enkelte uddannelse: Denne indgang giver mulighed for at vælge én arbejdsmarkedsuddannelse ud og få præsenteret resultater for denne. Eller man kan udvælge flere forskellige arbejdsmarkedsuddannelser og få vist gennemsnittet for tilfredsheden med den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse, eller et samlet resultat for alle dem, man har valgt.
 
B) Skoler: Denne indgang giver mulighed for at se det enkelte uddannelsesinstitutions resultat i sammenligning med alle andre uddannelsesinstitutioner og efterfølgende se uddannelsesinstitutionens gennemsnit fordelt på spørgsmål og uddannelsesområder.
 
C) Efteruddannelsesudvalg: Denne indgang giver mulighed for at sammenligne de forskellige uddannelsesområder, som efteruddannelsesudvalgene er ansvarlige for, samt at se deltagernes eller virksomhedernes tilfredshed fordelt på enten det enkelte spørgsmål i spørgeskemaet, enkelte uddannelsesinstitutioner, eller i en oversigtsform på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsesinstitutionerne kan sammenlignes.
 
D) Alle uddannelser (tidsserie): Denne indgang giver mulighed for at se og sammenligne gennemsnit af resultater fra alle kvartaler og år siden systemets start.
 
E) Fælles kompetencebeskrivelsesniveau: Denne indgang giver mulighed for at hente data ud opgjort på arbejdsmarkedsuddannelser samlet under en Fælles kompetencebeskrivelse (FKB). En FKB dækker mange forskellige uddanelser, som kan være "ejet" af et andet efteruddannelsesudvalg. Opgørelsen her, viser dog kun resultater for de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag under FKB'erne, som det enkelte udvalgs selv er ansvarlig for.
 
 
   
   
5: Resultater af målinger af
    virksomhedernes tilfredshed – hvad
    kan hentes frem?
Til starten af sidenTil starten af siden

Evalueringer fra virksomhederne/ arbejdspladserne var obligatoriske for uddannelsesinstitutionerne at udføre til og med 2014. Herefter blev det frivilligt at anvende viskvalitet.dk i uddannelsesinstitutionernes arbejde med at hente information om virksomhedernes/ arbejdspladsernes vurdering af uddannelsesindsatsen. Uddannelsesinstitutionerne skal dog fortsat arbejde systematisk med evaluering i forhold til virksomhederne/ arbejdspladserne.
 
De resultater, der kan hentes frem fra målingerne af virksomhedernes tilfredshed er baseret på de fælles spørgsmål, der var obligatoriske til og med 2014.
 
Evalueringsresultaterne kan således kun siges at give et dækkende billede af virksomheders og arbejdspladsers vurdering af en uddannelsesinstitutions uddannelsesindsats til og med 2014.
 
I det omfang der er resultater fra 2015 og frem, er det fordi nogle uddannelsesinstitutioner fortsat vælger at anvende Viskvalitet.dk i deres arbejde med at indhente informationer om virksomhedernes/ arbejdspladsernes evaluering af uddannelsesinstitutionens uddannelsesindsats.
 
Data, der hentes frem er underlagt nogle regler, som kan ses her. Derfor er der i visse oversigter noteret et "U" i stedet for nogle af resultaterne. Det betyder at der har været et "Utilstrækkeligt datagrundlag" og altså at mindre end 5 virksomheder har svaret. Dette gælder også for oversigter, hvor mange resultater lægges sammen.
 
Der er følgende indgange til at se resultater ved at klikke på "Resultatoversigter":
 
A) Den enkelte uddannelse
B) Skoler
C) Efteruddannelsesudvalg
D) Alle uddannelser (tidsserie)
E) Fælles kompetencebeskrivelsesniveau
 
Ved de 3 første og den sidste indgang vælger man først hvilke kvartaler eller år man vil se resultater fra.
 
A) Den enkelte uddannelse: Denne indgang giver mulighed for at vælge én arbejdsmarkedsuddannelses ud og få præsenteret resultater for denne. Eller man kan udvælge flere forskellige arbejdsmarkedsuddannelser, og få vist gennemsnittet for tilfredsheden med den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse, eller et samlet resultat for alle dem, man har valgt.
 
B) Skoler: Denne indgang giver mulighed for at se det enkelte uddannelsesinstitutions resultat i sammenligning med alle andre uddannelsesinstitutioner og efterfølgende se uddannelsesinstitutionens gennemsnit fordelt på spørgsmål og uddannelsesområder.
 
C) Efteruddannelsesudvalg: Denne indgang giver mulighed for at sammenligne de forskellige uddannelsesområder, som efteruddannelsesudvalgene er ansvarlige for, samt at se deltagernes eller virksomhedernes tilfredshed fordelt på enten det enkelte spørgsmål i spørgeskemaet, enkelte uddannelsesinstitutioner, eller i en oversigtsform på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsesinstitutionerne kan sammenlignes.
 
D) Alle uddannelser (tidsserie): Denne indgang giver mulighed for at se og sammenligne gennemsnit af resultater fra alle kvartaler og år siden systemets start.
 
E) Fælles kompetencebeskrivelsesniveau: Denne indgang giver mulighed for at hente data ud opgjort på arbejdsmarkedsuddannelser samlet under en Fælles kompetencebeskrivelse (FKB). En FKB dækker mange forskellige uddanelser, som kan være "ejet" af et andet efteruddannelsesudvalg. Opgørelsen her, viser dog kun resultater for de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag under FKB'erne, som det enkelte udvalgs selv er ansvarlig for.
 
 
   
   
6: De fælles spørgsmål Til starten af sidenTil starten af siden

I spørgeskemaerne stilles der baggrundsspørgsmål og 9 ” fælles spørgsmål” til henholdvis deltagere og virksomheder.
 
De fælles spørgsmål er spørgsmål vedrørende tilfredsheden med forskellige forhold ved den arbejdsmarkedsuddannelse deltageren har gået på, eller virksomheden har haft en medarbejder på.
 
De fælles spørgsmål kan ses ved at klikke på nedenstående links: Til og med 2014 var det obligatorisk for uddannelsesinstitutionerne at anvende Viskvalitet.dk til virksomhedernes/ arbejdspladsernes evaluering af uddannelsesindsatsen. En del uddannelsesinstitutioner anvender fortsat Viskvalitet.dk til dette og de fælles spørgsmål, der er udviklet til det. De kan ses her: